Social Media Top comments about ODF, Lencho Leta short visit & return from Ethiopia! Must read!

Solomon Ungashe: What I had hoped to not be true became true. I now have independent confirmation that Obbo Leenco Lata and the ODF delegation to Ethiopia has been asked by the government to leave the country. They have since arrived in Europe. By this action EPRDF proved what many have known: The regime does not allow the Oromo people to organize independently to take part in their country’s affairs. The EPRDF has been telling its foreign backers that people are free to organize if they accept the country’s constitution. By closing Ethiopia’s door to ODF the Ethiopian regime proved it has been lying. This is a major diplomatic victory for ODF and the Oromo people.

Musa Dawud: Obboo Leencoo Lataa salphinaan Ethiopia irraa arihamudhaan miilluuma biiyya ittiin dhaqaniin Awropaa tti deebi’an jeedha gabaasaan OMN. Hoogganoonnii ODF as bahani kanas akka hinjiffannoo guuddaatti nuutti himuun isaani waan hiin oolle. Motummaan Wayyaanee yeroo dhihoo hoogganaa ginboot 7 obboo Andaargaacho Tsigge maallaqa guddaa itti dhangalaasuun biyya Yemen irraa qabate hidhaatti darbuun ni yaadatama. Obboo Leencoon biiyyatti sana keessa nagaan galanii nagaan bahuun isaani kuun isa jalqabaa ta’uu baatuus waan amma ta’ee kuun obboo Leencoo motummaa sanaaf balaa yokaan “treat” akka hin taaneefi miichoominni isaan motummaa wayyaane dukaa qaban jabaataa ta’uu ifatti muul’iisa. Haalli kuuni obboo Leencoo Lataa akka beekaa siyaasa Oromo tookkoo tti eenyu? kan jeedhu gaaffi jabduu kaasuun isaa waan hin oolle fakkaata.

Usman Bayu: “Hiriyyaa Malee Dhaqxee,Gaggeessaa Malee Galte”


Miila Dhufteen Deebi’i…!
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Osoo gaafa gaadii
Hate na qabanii
Fe’umatti darbee
Jumlaa na hin qalanii
Ani gaafa duraa
Qaroodha of’se’ee
Qarri ana caalus,
Edaa jira qe’ee !

Humna koo abdadhee
Heddus dhadhadadhee
Waan danuu tuffadhee
Laphee koo abdadhee
Qe’een nagaa se’ee
Amnaaf tottolfadhee
Booleetti qajeelee
Farda koo fe’adhee
Anaa sanuu badi
Kan du’aa abdadhe 
karra nyaaphaa dhaqee
Dhaabbiitti salphadhe !

Dhaamsi nama du’ee
Kan jiruu waa hin godhuu
Anas natti fakkaattee
Kan abjuun raata’u

Gorsa lammii dhiisee
Tuffiin of’bokoksee
Akka durii se’ee ,
Saba koo xiqqeessee
Alagaa abdadhee
Gaafan itti dheeyse
” Mallasiin dubbisii
Qabrii isaa dhaqii
Nuti quba hin qabnuu
Mee isumaan maqii
Kaleessa ofumaa
Dhiittee biraa deemtee
Waggaa haganaa guutuu
Erga rafaa turtee
Miila dhufteen deebi’i

Aduun sitti dhiitee !!!

Abdi GemechuGuyyaa gaafa tokkoo Qeerransi akkas jedhee Bosonuu gaafate “amma osoo ani ka’ee cubbuu hojjedhee cubbuun koo eenyuun baha?” Bosonuunis akkas jedhee salphisee deebiseef “cubbuun kee ilma keetiin (dhala keetiin) baha”! Qeerransichis garaa isaa keessatti gammadee, “mee koottu marga lalisaa gama sanaa keessa dhaqneetu taphannaa” jedhee waliin cehan. Akkuma margicha keessa gahaniin osoo waliin taphatanii, Qeerransi Bosonuu dagachiisee qabachuuf humnaan itti utaale. Bosonuunis rifatee yommuu utaalee ofirra garagalu, Qeerransicha gaafa isaatiin diree, fannisee hambise. Qeerransichis dhiiga isaa ofirra yaasaa, mar’umaan isaa lafarra harkisaa, akkas jedheen Bosonuudhaan “maali cubbuun kee ilma keetiin (dhala keetiin) baha naan hinjennee ati?” Bosonuunis itti kolfaa akkas jedhee deebiseef ” cubbuu abbaan kee hojjetetu siin bahe kaa!”


(Leencoo Lataa, ummata Oromoo dhiifama gaafadhu!)