Poolisiin federaalaa gaaffii tokko malee manneen jireenyaa uummata oromoo sakatta’aa jira


Sagalee Bilisummaa Oromoo (SBO) Bitootessa 31,2015.

Oduun armaan gadii kun kan dhaqqabe maammila SBO Jaarsoo Guuteerraa ti.

Oduu………. Poolisiin federaalaa gaaffii tokko malee manneen jireenyaa uummata oromoo sakatta’aa jira. Guyyaa gaafa 28/03/2015 galgala keessaa sa’a 8:00 kaasee jiraatota godina addaa finfinnee bulchiinsa magaalaa Duukam manneen 28 seeraa al sakatta’insi manaa irratti geggeefame.  

 

Galgala kana poolisootni federaalaa eessaa akka ajajame kan hinbeekamne konkolaataa guutuun fe’amanii dhufani poolisoota oromiyaa 2 buufata poolisii magaalaa duukam irraa ofitti dabalachuun gara mana shakkamtoota geggertoota ABOti jedhamanii dhaqanii mana cabsanii sakattayiinsa adda ta’e taasisan. 

 

 Sakatayinsa kana keessatti waanti argame jiraachuu baatus shugguxiin harkaa 5 uummata harkaa akka saamanii dha. Keesumatti jiraataa magaalaa kanaa kan ta’e obbo Mul’ataa Horaa kan jedhamu balbala mana isaa humnaan cabsanii erga seenaniin booda saanduqa,baankoonii fi siree caccabsuun mi’a mana keessaa tokko utuu hin ambisin caccabsanii sakataa’an. 

 

<

p style=”margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;”> Obbo mul’ataan ammoo ati shakkamaadha kanaaf waraqaa mana murtii fudhanne dhufne jedhanii erga sodaachisaniin booda dhiisanii adeeman. Obbo Mul’ataan waa’ee hojii isaanii qofa malee rakkina adda ta’e kan hinqabne ta’uu namootni ollaa dhugaa ba’u. Obbo mul’ataan waanuma oromummaa isaatti amanu qofaaf yeroo hedduu itti deddeebi’amee sodaachisama. Oromoo ta’un yakka yoo ta’e dhaqanii waaqa haa gaafatan. Akka kanatti oromummaa isaaniif kan yakkamaman manootiin 28 magaalaa duukam keessaa galgala tokkotti sakattaa’aman. Keessa beektotni akka jedhanitti sakkata’insi akka tasaa kun oromoota hedduu irratti ni taasifama jedhan. Uummatni oromoo of eeggadhaan dhaamsa kiyya!