Filannoo bara kanaa keessatti paartilee hirmaatan akka lamatti qqodnee ilaaluu dandeenya.

Filannoo 2007/2015


Filannoo bara kanaa keessatti paartilee hirmaatan akka lamatti qqodnee ilaaluu dandeenya.
1. Paartilee maqaa sabaatiin ijaaraman
2. paartilee maqaa biyyoolessaa (Itoophiyaa) jedhuun Ijaaraman.

 1. Paartilee maqaa sabaatiin ijaaraman keesssaa madrak isa tokko. Madrak gurmuu paartilee 4 of keessatti qabatee dha. Isaanilleen:
  a. OFC (Kongiresii Federaalistii Oromoo)
  b. Arana Tigraay
  c. Gurmuu paartilee uummata kibbaa fi
  d. Worraaqsa Bilisummaa Sidaamaa ti.

 2. Paartileen mormitootaa kan maqaa biyyoolessaatiin ijaarraman, kan mirgoota sabootaa morman keessaa
  a. Andinnat (UDJ)
  b. Samayawi (Blue party)
  c. AEUO- መኢአድ
  d. ኢዴፓ fi kkf

Paartilee Oromoo

Kan biraa ammoo paartileen Oromoo asi keessa baayyee dha. Baayyeen isaanii miseensota hin qaban, waajjira hin qaban eenyuuf akka dhaabbatan hin beekkamu. Gaafuma filannoo qofa gad bahu. Gaafa filannoo sanillee woraqaa isaan maxxansan argita malee isaan hin argitu. Keessattuu gaafa paartileen dhugaan morman ”filannoon hatameera hin fudhannu” jennu; mootummaan wolitti qabee filannoon sirrii akka jedhan ETV irra fidee ibsa kennisiisa. Boordiin filannoolleen yeroo baayyee gargaarsa paartileef godhamu kan kenn paartilee akkanaa kanaaf. Isaan armaan gadii kunneen:

 1. Kongireessii Biyyoolessa Oromoo; Hogganaan Tolosaa Tasfaayee- paarti dur Dr Maraan dhaabe bara 1998/2005 gargaarsa mootummaatiin fudhatee achumaan hafe. Dr Mararaan faati deeggartoota isaanii woliin Koongiressii Uuummata Oromoo jechuun paartii haaraya ijaarratan. Obboo Tolosaan miindaa mootummaatiin jiraata,Isaanumaaf hojjata.

 2. Paartii Biyyoolessa Bilisummaa Oromoo (ኦብነፓ), namicha Adaamaa jiraatu tokkoon hogganama.
  3.Adda Tokkummaa Bilisummaa Oromoo
  4.Adda Bilisummaa Tokkochummaa Oromoo
  5.Paartii Sirna Gadaa fi kkf

Martinuu waanuma ADWUIN uummata ittiin burjaajessuuf uumte nutta fakaata.

Paartilee armaan gadii kanneen mallattoo filannoo isaanii woliin ilaalaa.

(null)

(null)

(null)

(null)

(null)